Please to meet you !

Algemene Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-tech IT BV, statutair gevestigd te Raalte, hierna B-tech te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 05079017

I. Definities   

Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met B-tech IT BV een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard.     

II. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door B-tech IT BV worden gedaan, respectievelijk gesloten, geen uitgezonderd, tenzij door B-tech IT BV van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van B-tech IT BV prevaleren, tenzij B-tech IT BV uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.

2. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van B-tech IT BV. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever tweemaal eerder aan B-tech IT BV een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van B-tech IT BV, of het toevoegen aan de offerte van B-tech IT BV, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van B-tech IT BV, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.

4. Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.     

III. Offertes

1. Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van B-tech IT BV zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekome  

IV. Opdracht

1. De Opdrachtgever is ten opzichte van B-tech IT BV volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de Opdrachtgever.

2. B-tech IT BV biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging, is B-tech IT BV gerechtigd te vertrouwen op wat telefonisch is gemeld en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid ter zake. B-tech IT BV behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3. Bij het plaatsen van een opdracht bij B-tech IT BV dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever geïdentificeerd op basis van klantnaam. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw klantnaam genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door Opdrachtgever ondertekende inkooporder. B-tech IT BV kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de klantnaam echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. B-tech IT BV is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn<_o3a_p> B-tech IT BV is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de klantnaam van een Opdrachtgever. B-tech IT BV is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens klantnaam werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn klantnaam. 

4. Na datum van de opdrachtbevestiging heeft B-tech IT BV het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van B-tech IT BV op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

V. Totstandkoming van overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht, per fax of email, van de Opdrachtgever aan B-tech IT BV, waarbij de datum van verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van B-tech IT BV is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij dat binnen 8 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan B-tech IT BV kenbaar te maken.

3 Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor B-tech IT BV alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegde procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.

4. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

VI. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

B-tech IT BV is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op B-tech IT BV rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van B-tech IT BV op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever. 

VII. Levering

1. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn daarom niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval B-tech IT BV bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

2. B-tech IT BV doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

3. De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door B-tech IT BV en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

4. B-tech IT BV is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. B-tech IT BV is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

5. B-tech IT BV is gerechtigd onder rembours te leveren.

VIII. Transport/risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan B-tech IT BV is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door B-tech IT BV als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat B-tech IT BV hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

2. Het risico van de door B-tech IT BV aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van B-tech IT BV waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

3. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

IX. Prijs

1. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. De door B-tech IT BV genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslag- plaats van B-tech IT BV. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.

3. Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft B-tech IT BV het recht die verhoging(en) aan Opdrachtgever door te berekenen.

4. B-tech IT BV is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die B-tech IT BV bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

X. Betaling

1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, danwel door overmaking op een door B-tech IT BV aangewezen bank- of girorekening binnen de afgesproken betalingstermijn na factuurdatum.

2. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

3. In geval B-tech IT BV zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van B-tech IT BV de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning danwel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan B-tech IT BV verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. B-tech IT BV is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.

4. Indien B-tech IT BV het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. 5. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van B-tech IT BV totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Opdrachtgever mist het recht de door B-tech IT BV geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

3. In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met B-tech IT BV, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is B-tech IT BV gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van B-tech IT BV tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

4. Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

XI. Toerekenbare tekortkoming in nakoming van Opdrachtgever

1. Onverminderd voorgaande bepalingen, is B-tech IT BV gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt gelegd, dat onverminderd het recht van B-tech IT BV op schadevergoeding.

2. Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.

3. Alle kosten, die B-tech IT BV in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van Opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan B-tech IT BV verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn. 

XII. Reclames

1. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door B-tech IT BV slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan B-tech IT BV kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van B-tech IT BV. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. B-tech IT BV behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien B-tech IT BV toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van B-tech IT BV aan de Opdrachtgever een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij B-tech IT BV te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukt plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van B-tech IT BV, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de Opdrachtgever en heeft B-tech IT BV het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.<_o3a_p>  

XIII. Garantie

1. De garantie met betrekking tot de door B-tech IT BV geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel betrekking op de fysieke gebreken van het materiele onderstel. B-tech IT BV is slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant. 

 2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. 

 3. B-tech IT BV is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen. 

XIV. Aansprakelijkheid 

Indien en voor zover B-tech IT BV aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.  

XV. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding 

1. In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is B-tech IT BV gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat B-tech IT BV gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. 

2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht tegenover B-tech IT BV waarvan B-tech IT BV afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie. 

3. Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die B-tech IT BV redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten. 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is B-tech IT BV gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever gehouden te zijn.

XVI. Gebruiksrecht 

1. De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien B-tech IT BV software levert. 

2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van B-tech IT BV, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

3. De Opdrachtgever heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van B-tech IT BV conform de betreffende software licentievoorwaarden. 

4. Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van B-tech IT BV of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sub-licentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen. 

5. De Opdrachtgever is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

XII. Toepasselijk recht en geschillen 

1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht. 

2. Voor zover de wet dat toelaat, is de competente rechter te Haarlem of, ter keuze van B-tech IT BV, van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. B-tech IT BV is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval B-tech IT BV Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft dan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.